بیمه باربری | بیمه باربری سامان

بیمه باربری | بیمه باربری سامان

بیمه باربری به عنوان رشته ای از بیمه اموال، کالا را از مبدا تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار می دهد.

 

بیمه باربری چیست؟

امروزه با پیشرفت سیستم های ارتباطی و حمل و نقل در جوامع بشری، اگرچه از شدت بسیاری از ریسک های حمل و نقل کاسته شده، اما با پیشرفت فناوری حمل و نقل، افزایش حجم محصولات و ازدیاد سرعت وسایل نقلیه، کالا های مورد حمل در معرض تهدید ریسک های جدی قرار گرفته اند.
بیمه باربری به عنوان رشته ای از بیمه اموال، کالا را در مقابل خطرات حمل دریایی، زمینی و هوایی، از مبدا تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار داده و پشتوانه ای محکم در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و بازرگانی فراهم می آورد. 
شرکت بیمه سامان با صدور بیمه نامه باربری در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، کالا ها را در برابر مخاطرات مربوط به حمل و نقل تحت پوشش قرار داده و خسارت احتمالی را جبران می نماید.

 انواع بیمه نامه برابری 

 1. بیمه حمل داخلی
  این نوع بیمه نامه که شرایط و مفاد آن مطابق مقررات داخلی ایران تدوین شده، محموله هایی را که مبدا، مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارند، در قبال خطر های ناشی از آتش سوزی، انفجار وهمچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد.
  • بیمه سامان با درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به مخاطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری، آبدیدگی، برخورد جسم خارجی با محموله و پرت شدن محموله از روی وسیله حمل تعمیم می  دهد
  • بیمه سامان برای کلیه محموله هایی که توسط وسایل نقلیه جاده ای و حمل و نقل آبی (در محدوده آب های داخلی کشور) حمل می شوند بیمه نامه حمل و نقل داخلی صادر می کند.
 2. بیمه نامه های حمل بین المللی
  این نوع بیمه نامه ها شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می شود. در حمل بین المللی بیمه نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و مورد تائید بیمه گران و مراجع حقوقی اکثر کشور ها می باشد. ​​​​بیمه سامان، بیمه نامه حمل و نقل بین المللی را با هر یک از شرایط  A،B,C صادر می نماید. این شرایط در سطح جهان با همین عناوین مشهورند و دامنه پوشش هر کدام با دیگری متفاوت می باشد.
   

خطرات تحت پوشش كلوز A

بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .اين بيمه نامه  كليه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه ميگردد، تحت پوشش قرار مي دهد .
 

آتشسوزی و انفجار

به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

زلزله، آتش فشان یا صاعقه

به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور

طوفان

دزدی دریایی

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه، توام با سوءنیت هرکس به غیر از بیمه گذار

خسارت های ناشی از باران و آفتاب

دزدی، دله دزدی، عدم تحویل

ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست

لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی

خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی

خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست

کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی

ریزش، کسری

 


خطرات تحت پوشش كلوز B

آتشسوزی و انفجار

به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

زلزله، آتش فشان یا صاعقه

به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

تلف کلی هربسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور
دزدی، دله دزدی، عدم تحویل

ریزش، کسری

خسارت ناشی از کالای مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی

خسارت های ناشی از چنگک زدگی و شکست
 


خطرات تحت پوشش كلوز C

آتشسوزی و انفجار

به گل نشستن،زمین گیرشدن،برخورد باکف دریا،غرق شدن،واژگون شدن کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از راه واز خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر ازآب

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 


TOTAL LOSS

بیمه سامان، بیمه نامه باربری با شرایط خسارت کلی یا تلف شدن کامل کالا (Total Loss) را ارائه می نماید.  این بیمه نامه با حداقل حق بیمه صادر می شود و با داشتن آن صرفا در صورت از بین رفتن کل کالا در یک مرحله در اثر آتش سوزی خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

 

بیمه باربری چه مواردی را پوشش نمی دهد؟

این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمي گردد:

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از سوء عمل ارادی بیمه گذار

نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگي و پوسیدگي عادی مورد بیمه

تلف ، آسیب یا هزینه ناشي از كافي نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ((بسته بندی)) مندرج در این بند(4-3 ) شامل بارچیني در كانتینر و لیفت وان نیز مي گردد، به شرط اینكه چنین عملي قبل از شروع بیمه كاال یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از عیب ذاتي یا ماهیت مورد بیمه.

تلف، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسي آن تأخیر باشد، حتي اگر این تأخیر ناشي از خطرات بیمه شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از ورشكستگي یا اعسار مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتي یا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف یكي از آنها

آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یاقسمتي ازآن توأم باسوءنیت از طرف هركس (فقط در كلوز A تحت پوشش مي باشد)

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از كاربرد هر نوع سالح جنگي كه با انرژی اتمي یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواكتیو كار كند.

استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن كشتي برای دریانوردی .

این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشي از موارد زیر را پوشش نمي دهد:

 • عدم قابلیت دریانوردی كشتي یا كرجي
 • نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسیله حمل، كانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینكه بیمهگذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كاالی مورد بیمه در وسایط مذكور اطالع داشته باشند.

استثناء خطر جنگ
 

 • جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قیام و یا زد وخوردهای داخلي ناشي از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكي از دو قدرت متخاصم
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشي از این امور(به استثناء دزدی دریایي) یا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.
 • مین، اژدر و بمبهای متروكه یا سایر سالحهای جنگي به جا مانده و متروکه

استثناء خطر اعتصابات

 • عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری ازورود كارگران یا عمل اشخاصي كه در درگیریهای كارگری، آشوبها یااغتشاشات داخلي شركت مي كنند.
 • اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلي

 

برای خرید این بیمه نامه کافی است با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان بگیرید.

09126148334- 02186112701