کسب رتبه اول توانگری مالی شرکت بیمه سامان

با افتخار شرکت بیمه سامان برای هشتمین سال متوالی در رتبه یک توانگری مالی قرار گرفته و از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت مطلوب قرار گرفته است.

هر سال شرکت های بیمه موظف هستند طبق آئین نامه شماره 69 مصوب شورای عالی بیمه پس از حسابرسی صورت های مالی سالانه، توانگری مالی خود را محاسبه نموده و برای تأیید برای بیمه مرکزی ارسال نمایند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه را از سال 1391 تا 1398 منتشر کرد که بر این اساس برای هشتمین سال متوالی شرکت بیمه سامان در رتبه یک و در وضعیت مطلوب قرار گرفت.

شاخص رتبه بندی توانگری مالی چه معنایی دارد

رتبه یک توانگری مالی: بر اساس این رتبه بندی، شرکت هایی که درصد توانگری مالی آن ها 100 درصد و به بالا هست، در رتبه یک قرار دارند که نشان می دهد توانایی بالایی در جهت ایفای تعهدات به بیمه گذاران و صاحبان حقوق آن ها دارند.

رتبه دو توانگری مالی: به شرکت هایی که توانگری مالی آن ها بین 70 تا 100 درصد است، در این رتبه بندی سطح دو یا رتبه دو اطلاق می شود که به این معناست که این شرکت ها توانایی ایفای تعهدات خود را دارند اما باید وضعیت مالی خود را ترمیم کنند تا به شرایط مطلوب برسند. در این شرایط بیمه مرکزی از شرکتی که در این رتبه قرار دارد، خواهد خواست که برنامه سه ساله برای ترمیم وضعیت مالی را ارائه دهد و در مواردی حتی درخواست برنامه افزایش سرمایه خواهد کرد.

رتبه سه توانگری مالی: به شرکت هایی که توانگری مالی آن ها بین 50 تا 70 درصد است، رتبه سه اعطا می شود و بیمه مرکزی از این شرکت ها خواهد خواست تا یک برنامه زمان بندی دوساله به تفکیک برای افزایش سرمایه تا رسیدن به وضعیت مطلوب و همچنین برنامه ترمیم وضعیت مالی ارائه دهد.

رتبه چهار توانگری مالی: شرکت هایی که توانگری مالی آن ها بین 10 تا 50 درصد است در این رتبه بندی، رتبه چهار را دارا خواهند بود. به این شرکت ها وضعیت نامطلوب گفته می شود که می بایست تا یک سال آینده برنامه افزایش سرمایه و ترمیم وضعیت مالی را برای رسیدن به حداقل رتبه سه ارائه داده و عملیاتی کنند. همچنین بیمه مرکزی بر اساس ماده 12 قانون توانگری مالی، این شرکت ها را موظف به کاهش صدور در برخی بیمه نامه ها و ندادن پاداش به مدیران و جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش هایی می کند که بازدهی پایینی دارند.

رتبه پنج توانگری مالی: پایین ترین رتبه در میان شرکت ها است که به شرکت هایی گفته می شود که توانگری مالی زیر 10 درصد دارند که در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. در این وضعیت بیمه مرکزی می تواند به استناد این رتبه و توانگری مالی پایین شرکت بیمه، پروانه فعالیت شرکت را در یک را چند رشته بیمه ای تعلیق یا ابطال کند.

توانگری مالی بالای شرکت بیمه سامان برای ارائه خدمات

تمام تلاش مدیران ارشد شرکت بیمه سامان طی این سالها ارائه خدمات مناسب در عین شفافیت و محاسبات مالی صحیح و همچنین مدیریت سرمایه مناسب در پذیرش ریسک و فعالیت بیشتر در رشته های با ضریب خسارت مناسب نظیر بیمه عمر سامان و بیمه آتش سوزی و بیمه باربری و … بوده است. تا جایی که از معدود شرکت هایی است که رتبه یک توانگری مالی را در تمام این سالها کسب و حفظ نموده است.

توضیحات ارائه شده در بالا، اهمیت کسب رتبه خوب توسط یک شرکت بیمه را برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه گذاران و مشتریان که در واقع شریان حیاتی صنعت بیمه و شرکت بیمه سامان هستند نشان می دهد.